Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smlouvy, objednávka
 3. Cena, způsob úhrady, fakturace
 4. Způsob platby
 5. Dodací podmínky
 6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
 8. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
 9. Garance
 10. Vyloučení odpovědnosti
 11. Ochrana údajů
 12. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.predmanzelskesladeni.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Fine Life s.r.o., se sídlem Hakenova 920/3, 19600 Praha 9 - Čakovice, IČ: 29133262, DIČ: CZ29133262 a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.predmanzelskesladeni.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.predmanzelskesladeni.cz.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

2.1.Předmět objednávky, označení produktu a cena

Předmětem smlouvy je prodej on-line produktů a služeb (přes webové rozhraní) nebo živých akcí - seminářů, workshopů, terapií nebo konzultací nabízených na www.predmanzelskesladeni.cz. Konkrétní specifikace produktů a služeb, včetně popisu obsahu a ceny, jsou uvedeny na webových stránkách www.predmanzelskesladeni.cz.

Termíny zahájení on-line kurzů, workshopů a seminářů budou předem zveřejňovány na stránkách www.predmanzelskesladeni.cz. Termíny konzultací a terapií metodou RUŠ budou vždy domlouvány individuálně dle časových možností zákazníka a prodávajícího. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.predmanzelskesladeni.cz u daného produktu.

Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní www.predmanzelskesladeni.cz

2.2.Objednávka

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.3.Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze: Internet Explorer 10+, Firefox 33+, Google Chrome 31+, Safari 7.1+, Opera 26+, iOS Safari 7.1+ včetně nainstalovaného zásuvného modulu Adobe Flash Player.

2.4.Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší, 2GB RAM, Grafická karta s aspoň 128MB RAM

2.5.Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo rychlejší, 2GB RAM, Grafická karta s aspoň 128MB RAM

2.6.Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu videa může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.predmanzelskesladeni.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Pokud není uvedeno ve formuláři, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedená cena včetně DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

U vybraných produktů prodávajícího (kniha apod.) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. ZPŮSOB PLATBY

Cenu produktu/zboží poskytované přes webové rozhraní a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Platbu je možné provést bankovním převodem na základě vystavené faktury.

V případě produktu a služby poskytované osobně, je možná platba v hotovosti na místě.

Forma platby

Platba je jednorázová. Koupě na splátky není možná.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy na produkt/službu.

Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

V případě tištěných produktů (knih, apod.) a mediálních nosičů (CD, DVD apod.), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD nosiče) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout >>> zde <<<.

Odešlete formulář prosím emailem na info@predmanzelskesladeni.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Knihy, diáře, CD, DVD nosiče doručte zpět na vlastní náklad na adresu Fine Life s.r.o., Hakenova 920/3, 196 00 Praha 9 - Čakovice a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Knihy, diáře, CD, DVD nosiče, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@predmanzelskesladeni.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. GARANCE

 Za své produkty Fine Life s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@predmanzelskesladeni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

Při objednání:

a) on-line programů

U všech on-line programů a kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do členské sekce. Poté běží 14 denní garanční lhůta, která končí 14. den po odeslání přístupových údajů kupujícímu. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: info@predmanzelskesladeni.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

b) produktu E-book

Při koupi produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 14 dnec, respektive 15. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@predmanzelskesladeni.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Všechny produkty a služby Předmanželského sladění jsou pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které nabízíme jsou pouze návody, rozhovory a doporučení. Fine Life s.r.o. ani žádný ze zaměstnanců firmy není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání seminářů i on-line produktů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování, prožívání a své rozhodování.  

Všechny produkty a služby poskytované společností Fine Life s.r.o. nejsou vhodné pro psychicky labilní jedince a osoby užívající psychofarmaka a jiné medikamenty ovlivňující nervovou soustavu jedince.

Úspech a výsledky vaši práce na sobě a vašem vztahu závisí na mnoha dalších faktorech, které společnost Fine Life s.r.o. nemůže ovlivnit (např. ochotu vašeho parntera nebo parnterky na sobě pracovat a řešit aktivně problémy ve vztahu, dovednosti které mát , časové možnosti, znalosti, schopnosti, situaci na trhu, váš zdravotní stavu, apod.)

V případě, že se rozhodnete absolvovate některý z našich vzdělávacích produktů nebo seminářů, konzultací a terapií nebo si přečtete některý z našich článků a odborných textů v oblasti osobního a partnerského rozvoje, rádi bychom Vás upozornili na fakt, že v průběhu všech  produktů, služeb můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda toto podstoupíte, přečtete nebo si poslechnete.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech a článcích nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka nebo lékařskou péči.

11. OCHRANA ÚDAJŮ

Děkujeme za vaši návštěvu na stránkách www.predmanzelskesladeni.cz, těší nás váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Fine Life s.r.o., se sídlem Hakenova 920/3, 196 00 Praha 9, IČ :29133262, která provozuje  webovou stránku www.predmanzelskesladeni.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 775-671-001 nebo na e-mail: info@predmanzelskesladeni.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb a plnění
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresa, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zaslání přístupu do členské sekce, atd, dodání zboží).
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.                                                                                                                                   
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce v každém námi zaslaném e-mailu.     
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace - ze živých akcí (např. workshop, konzultace, setkání atd...)
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme pořizovat a volně nakládat s fotografickou dokumentací, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.                                                                                                                                                          
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.                                                          
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je tak, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na nás.

Předání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: radek@predmanzelskesladeni.cz.   

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 15 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.

V některých případech jsme vázáni a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.                                        
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>>.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v čl. 1.

Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@predmanzelskesladeni.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 18. prosince 2017.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smlouvy, objednávka
 3. Cena, způsob úhrady, fakturace
 4. Způsob platby
 5. Dodací podmínky
 6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
 8. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
 9. Garance
 10. Vyloučení odpovědnosti
 11. Ochrana údajů
 12. Závěrečná ustanovení